10-06-2024

Nieuwsbericht

Recent is er in de media aandacht geweest voor één van de pilotprojecten van stichting YCND. Het betreft het project Rebel Dreams waarbij in Maastricht basketbal wordt ingezet om kinderen te enthousiasmeren gezond te bewegen, te leven en te bezien of op basis van een dergelijk initiatief kinderen uit de doelgroep konden worden bereikt.

Maastricht is onze pilotomgeving waar we, naast het reguliere programma, vernieuwende activiteiten uitwerken en inzetten. Wij organiseren daartoe diverse activiteiten (kookworkshops, sport- en beweegactiviteiten, supermarkt-safari’s, creatieve en culturele activiteiten) met tientallen samenwerkende partners waarmee wij onze doelgroep willen bereiken en motiveren om gezond te leven. Uit evaluaties van onze gemeentelijke partner die het sportprogramma voor kinderen met overgewicht in Maastricht aanbiedt, is gebleken dat basketbal de meest populaire sportactiviteit is van onze doelgroep. Tegelijkertijd zijn er wachtlijsten bij sportverenigingen, zo ook bij basketbalverenigingen. Daarom is er een pilotproject gestart medio 2023, om basketbal toegankelijk te maken en in te zetten als middel om kinderen in trainingen, op scholen en in de wijken in Maastricht te helpen meer in beweging te komen en gezond te leven. Voor deze pilot is financiële ondersteuning verleend door Elisabeth Strouve Fonds (ESF). Het project is voor de uitvoering grotendeels uitbesteed aan een derde partij.

De inhoudelijke resultaten van de basketbal pilot zijn zeer positief: kinderen, ouders en scholen, alsmede het team van YCND, hebben het project als zeer succesvol ervaren.

In Dagblad Trouw en Dagblad de Limburger werden begin 2024 vragen gesteld bij de manier waarop het project is gefinancierd en uitgevoerd. Naar aanleiding van deze publicaties heeft de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van de stichting besloten om deskundig en onafhankelijk onderzoek te laten doen. Uit onderzoek is vastgesteld dat er bij Stichting YCND geen sprake is van onjuist handelen of van onrechtmatigheden. De kosten gemaakt door YCND zijn rechtmatig en volledig verantwoord. Hierbij zijn vragen van de onderzoeker en stakeholders afdoende beantwoord.  Wel is vastgesteld dat de ontvangen facturen van de externe uitvoerder onjuist waren opgesteld. Stichting YCND heeft vervolgens maatregelen genomen die ertoe hebben geleid dat de rechtmatig gemaakte kosten ook op rechtmatige wijze in rekening worden gebracht. Kosten zijn terecht ten laste gekomen van de financiële bijdrage van het Elisabeth Strouven Fonds (ESF) en de prestaties die daarvoor volgens de projectbeschrijving geleverd dienden te worden zijn daadwerkelijk geleverd.

Naar aanleiding van de berichten in de media heeft ESF in een eerder stadium de financiële bijdrage on hold gezet en heeft YCND toen ook de activiteiten en de betalingen aan de uitvoerder van het pilotproject on hold gezet. YCND heeft hangende het onderzoek en de media-aandacht in overleg met ESF besloten het basketbalproject Rebel Dreams in de huidige opzet stop te zetten. Voor ESF zijn de bevindingen aanleiding om de bijdrage aan het basketbalproject Rebel Dreams stop te zetten en het project vervroegd af te rekenen.

Op basis van de evaluaties en gesprekken met betrokken partijen wordt ervoor gekozen de organisatie van pilotprojecten anders in te gaan richten, waarbij meer taken bij YCND zelf komen te liggen. YCND zal de komende periode bezien hoe op basis van een gewijzigde uitvoeringsorganisatie een vervolg gegeven wordt aan het basketbal project. Dit zal gebeuren in overleg met de basisscholen, eventuele andere organisaties en subsidieverstrekkers. Het belang van onze doelgroep zal daarbij altijd voorop staan.

Ons doel als stichting is de levens van kinderen en in het bijzonder kinderen met overgewicht/obesitas te verbeteren. Hiertoe leiden wij professionals op en ondersteunen wij betrokken partijen in Nederland met het inrichten van de zorg voor deze kinderen middels implementatie van leefstijlinterventies.